Campaniile şi Promoţiile PRIMA

Descoperă dacă ai o inimă sănătoasă

Detalii și Regulamentul Campaniei, mai jos...

 

REGULAMENT

           

1. CONDIȚII GENERALE           

1.1. Programul Campaniei Descoperă dacă ai o inimă sănătoasă este proprietatea SC PRIMA SANTE FARM SRL cu sediul în Craiova, Str. George Enescu Nr. 100, Spaţiu Comercial, Bl. 41A, Dolj, având număr de ordine în Registrul Comerţului Dolj J16/550/2012 şi Cod Unic de Înregistrare RO 30040562, prin reprezentant legal Şişu Marius-Daniel denumită în continuare „Organizator”  şi se adresează persoanelor fizice cu vârsta peste 18 ani.

1.2. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament Oficial”) astfel cum sunt menționate mai jos.

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web www.farmaciaPRIMA.ro, fiind disponibil în toate Farmaciile PRIMA participante la Campanie.

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după modificarea prezentului Regulament Oficial si dupa anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul www.farmaciaPRIMA.ro.

1.5. Poate fi participant la Campanie orice persoană fizică care a împlinit 18 ani şi care este posesor al unui act de identitate (denumit în continuare „Participantul”) care este client al Farmaciilor PRIMA. La program se poate participa prin achiziţionarea de produse farmaceutice din Farmaciile PRIMA în condiţiile art. 4.2 din prezentul Regulament, numai prin completarea şi semnarea formularului de înrolare (înscriere) inclusiv a secţiunii care cuprinde datEle copilului/copiilor şi prin semnarea acestuia, precum şi prin exPRIMArea acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal. Formularele de înscriere sunt accesibile în Farmaciile PRIMA.

1.6. Persoanele care au calitatea de salariat al SC PRIMA SANTE FARM SRL nu vor putea participa la Campanie.

 

2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania va fi lansată la data de 01 Iunie 2017 şi va dura până la data de 30 Septembrie 2017, inclusiv. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada și sistemul de funcționare al Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru public, conform prevederilor din Secțiunea 1 de mai sus.

 

3. PRODUSELE CE FAC OBIECTUL CAMPANIEI; BENEFICII PARTICIPANŢI

3.1. Produsele ce fac obiectul Campaniei sunt următoarele:

  • Alevia Colesterol Control – 60 de capsule – la preţul promoţional de 20,50 lei;
  • Alevia Cardiozyme  – 60 de capsule – la preţul promoţional de 28,50 lei;
  • Poli-Omega – 30 de capsule – la preţul promoţional de 24,50 lei;
  • Equilibra – 30 de capsule – la preţul promoţional de 4,50 lei;
  • Coenzima Q10 – la preţul promoţional de 24,50 lei.

Reducerile la aceste produse nu se cumulează cu alte promoţii aflate în desfăşurare în Farmaciile PRIMA.

3.2. Suplimentar, la fiecare reţetă compensată sau gratuită privind medicamente pentru boli cardiovasculare, în baza căreia clienţii Farmaciilor PRIMA vor achiziţiona medicamentele menţionate în reţete de la Farmaciile PRIMA, aceştia vor primi gratuit o cutie de Equilibria care conţine 30 de capsule, doza optimă de magneziu pentru prevenirea tulburărilor de ritm cardiac, în limita sotcului disponibil în Farmaciile PRIMA.

3.3. În afară de  produsele aflate în campanie, toţi clienţii Farmaciilor PRIMA vor putea solicita o singură testare gratuită a tensiunii şi a pulsului în Farmaciile PRIMA pe perioada campaniei, în condiţiile art. 4.2.

3.4. De asemenea, clienţii Farmaciilor PRIMA deţinători ai cardurilor de fidelitate PRIMA sau PRIMA VIP - Parterner, vor putea beneficia de determinarea valorii colesterolului pe baza punctelor acumulate pe cardul de fidelitate PRIMA sau PRIMA VIP - Partener.

3.5. În baza parteneriatului dintre Organizator şi SC CARDIOMED SRL, Participanţii vor putea beneficia de o consiliere medicală cu unul din medicii cardiologi, gratuit la Clinica Cardiomed, în limita locurilor disponibile şi pe baza programărilor prealabil efectuate de farmaciştii PRIMA.

3.6. Pentru evitarea oricărui dubiu, reducerile şi gratuităţile la produsele aflate în promoţie se vor aplica în limita stocului disponibil în Farmaciile PRIMA.

3.7. Programările în vederea efectuării unei consilieri medicale cu unul din medicii cardiologi gratuit la Clinica Cardiomed se vor putea face numai de farmaciştii PRIMA şi numai în limita locurilor disponibile.

 

4. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

4.1. La aceasta campanie pot participa cetăţenii români, persoane fizice care sunt rezidente în România, cu domiciliul stabil în România, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 01 Iunie 2017, denumiţi în continuare „Participanţi” care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament şi care completează şi semnează formularul de înrolare (înscriere) inclusiv secţiunea care cuprinde datale copilului/copiilor,  şi prin semnarea acestuia îşi exprimă acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

4.2. Pentru a beneficia de campanie Participanţii trebuie să se prezinte în Farmaciile PRIMA.

Suplimentar, Participanţii care vor prezenta reţete compensate sau gratuite privind medicamente pentru boli cardiovasculare, în baza cărora vor achiziţiona medicamentele menţionate în reţete de la Farmaciile PRIMA, vor primi gratuit o cutie de Equilibria care conţine 30 de capsule, doza optimă de magneziu pentru prevenirea tulburărilor de ritm cardiac, în limita stocului disponibil în Farmaciile PRIMA.

4.3. Pentru a putea beneficia de o testare gratuită a tensiunii şi a pulsului în Farmaciile PRIMA pe perioada campaniei, participanţii trebuie să se prezinte în Farmaciile PRIMA şi să solicite farmacişitilor PRIMA testarea tensiunii şi a pulsului, în condiţiile art. 4.2 alin. 1.

4.4. Pentru a putea beneficia de determinarea valorii colesterolului, Participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- să fie clienţi ai Farmaciilor PRIMA şi deţinători ai cardurilor de fidelitate PRIMA sau PRIMA VIP - Parterner;

- să  aibă suficiente puncte acumulate, respectiv minim 180 puncte, pe cardul de fidelitate PRIMA sau PRIMA VIP - Partener pentru a putea beneficia de testare.

4.5. Pentru a putea beneficia de o consiliere medicală cu unul din medicii cardiologi gratuit la Clinica Cardiomed, în baza parteneriatului dintre Organizator şi SC CARDIOMED SRL pe perioada campaniei, participanţii trebuie să se prezinte în Farmaciile PRIMA şi să solicite farmaciştilor o programare la  Clinica Cardiomed.

Programările vor fi făcute numai pe baza unei solicitări exprese a Participanţilor adresată farmaciştilor PRIMA prin indicarea datelor de identificare (nume, prenume, varstă, adresă, număr de telefon). Datele de identificare vor fi verificate  prin prezentarea actului de identitate farmaciştilor PRIMA, care vor efectua programarea telefonic şi vor elibera Participantului solicitant un flyer pe care se va menţiona data şi ora programării pentru consultul medical gratuit.

Programarea va fi făcută în limita numărului de locuri disponibile la SC CARDIOMED SRL.

4.6. La această Campanie au drept de participare şi colaboratorii sau persoanele care prestează servicii de orice fel pentru Organizator, excepţie făcând angajaţii Organizatorului.

4.7. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat achiziționarea de produse promoţionale sau programări gratuite, fără a fi îndeplinite condiţiile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea contravalorii bonificațiilor acordate prin Campanie şi de a urmări în instanță respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

4.8. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea definitivă a Participantului în cauză, acesta urmând a fi informat cu privire la această decizie, telefonic.

 

5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1. Campania promoțională se va organiza conform procedurii „primul venit, primul servit” în cadrul căreia sunt desemnați beneficiarii Campaniei, inclusiv a programărilor la Clinica Cardiomed.

5.2. Pentru a participa la Campanie, Participanţii trebuie să îndeplinească condiţiile menţionate în prezentul Regulament.

5.3. Un Participant poate beneficia de facilităţile menţionate în Campanie o singură dată pe perioada Campaniei, excepţie făcând beneficiile de la punctele 3.1, 3.2 şi 3.4.

5.4. Pentru promoţiile de la punctele 3.1. şi 3.2. Participanţii vor putea beneficia de produsele aflate în promoţie în limita stocului disponibil în Farmaciile PRIMA.

5.5. Pentru beneficiile de la punctul 3.4. Participanţii pot folosi punctele acumulate pe cardurile de fidelitate în limita acestor puncte.

5.6. Discount-urile acordate prin prezenta Campanie nu se cumulează cu reducerile din alte promoţii aflate în desfăşurare în Farmaciile PRIMA.

5.7. Procentul discount-ului poate fi modificat de Organizator în perioada Campaniei şi va fi comunicat anterior modificării în Regulamentul actualizat, publicat pe site, considerându-se că astfel a fost comunicat publicului larg.

5.8. Discount-ul direct prin reducere de preţ se aplică produselor doar cu condiţia ca preţul final de vânzare cu amănuntul (rezultat în urma discount-ului acordat) să fie mai mare decât costul de achiziţie al produsului, conform reglementărilor legale în vigoare.

5.9. În cazul în care, cu ocazia aplicării discount-ului, preţul de vânzare al produselor scade sub preţul de achiziţie sau egalează pretul de achiziţie, discount-ul va fi redus în mod corespunzător astfel încât preţul final de vânzare al produselor şi/sau serviciilor să fie mai mare decât preţul de achiziţie.

5.10. Organizatorul SC PRIMA SANTE FARM SRL şi Partenerul său SC CARDIOMED SRL nu vor putea fi făcuţi în niciun fel responsabili de Participanţii la campanie, pentru  orice aspecte legate de desfăşurarea Campaniei Descoperă dacă ai o inimă sănătoasă.

 

6. DISPOZIŢII FINALE

În conformitate cu Legea Nr. 677/2001 referitoare la prelucrarea şi libera circulaţie a datelor personale, toate datele colectate de Organizator de la Participanţi presupune exprimarea expresă şi fără echivoc a consimţământului cu privire la prelucrarea în scopuri de marketing a datelor, inclusiv a Codului Numeric Personal, pe durata Campaniei şi pe o perioadă de 1 an după terminarea Campaniei Descoperă dacă ai o inimă sănătoasă.

Toate datele menţionate de Participanţi pot fi colectate şi prelucrate de catre împuternicit în numele SC PRIMA SANTE FARM SRL.

Prin participarea la Campanie, Participantul va încheia un contract cu SC PRIMA SANTE FARM SRL (operator înregistrat în Registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal), considerându-se că, condiţiile şi normele enumerate în Regulamentul Campaniei Descoperă dacă ai o inimă sănătoasă, sunt obligatorii pentru Participanţi.

Pe durata Campaniei Descoperă dacă ai o inimă sănătoasă, Participanţii care au furnizat Organizatorului date cu caracter personal care au fost colectate de acesta,  au urmatoarele DREPTURI:

(1) Dreptul la informare;

(2) Dreptul de acces la date; dreptul de a obține de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;

(3) Dreptul de intervenţie asupra datelor; de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit: a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001;

(4) Dreptul de opoziţie; dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop;

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

(6) Dreptul de a se adresa justiţiei.

Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia. Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru.

Datele Participanţilor nu vor fi transferate în străinătate.

În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (2), (3) și (4) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului cu privire la modalitatea de comunicare.

SC PRIMA SANTE FARM SRL va avea dreptul să folosească informaţiile membrilor stocate în baze de date computerizate, incluzând activităţi legate de marketing, publicitate şi campanii de informare.

Prin participarea la Campania Descoperă dacă ai o inimă sănătoasă, Participanţii îşi dau consimţămantul pentru folosirea datelor personale şi a celor legate de activitatea lui în cadrul Campaniei Descoperă dacă ai o inimă sănătoasă cu scopul administrării Campaniei, a discount-urilor, a ofertelor speciale, a altor beneficii şi a activităţiilor de marketing şi publicitate. Regulile de mai sus se aplică, de asemenea, subcontractorilor SC PRIMA SANTE FARM SRL, inclusiv Partenerului.

Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui participant la program la sediul Farmaciilor PRIMA. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenelor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanţii la prezentul Program de Fidelitate se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

SC PRIMA SANTE FARM SRL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând şi necondiţionat  Regulamentul Campaniei Descoperă dacă ai o inimă sănătoasă, pe durata existenței acesteia, fără o notificare prealabilă a Participanților şi fără să fie necesar acordul acestora cu condiţia ca modificările efectuate să nu se refere la datele cu caracter personal ale Participanţilor, iar modificările efectuate vor fi afişate la loc vizibil în farmaciile PRIMA şi pe site.

Pentru orice nelămuriri, vă stăm la dispoziţie la: telefon 0736 621043 între orele 09:00 și 17:00, e-mail office@farmaciaPRIMA.ro / www.farmaciaPRIMA.ro sau prin poştă la adresa Craiova, Str. George Enescu Nr. 100, Spaţiu Comercial, Bl. 41A, Dolj.

 

ORGANIZATOR

SC PRIMA SANTE FARM SRL 

GALERIE MEDIA
Albume Foto

REȚELE SOCIALE

Copyright © 2018 Farmacia PRIMA
Developed by FASTWEB Romania